Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hospitalize /'hɒspitəlaiz/  

  • Động từ
    (thường ở dạng bị động)
    đưa đi nằm [bệnh] viện
    nằm [bệnh] viện