Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hosanna /həʊ'zænə/  

  • Thán từ
    lạy Chúa tôi!
    Danh từ
    lời tung hô lạy Chúa