Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horse-race /'hɔ:sreis/  

  • Danh từ
    cuộc đua ngựa