Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horse-box /'hɔ:sbɒks/  

  • Danh từ
    xe thùng chở ngựa