Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horse-block /'hɔ:sblɔk/  

  • Danh từ
    bệ (để) trèo (lên) ngựa