Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horse-bean /'hɔ:sbi:n/  

  • Danh từ
    (thực vật học) đậu ngựa