Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horse-artillery /'hɔ:sɑ:'tiləri/  

  • Danh từ
    (quân sự) pháo binh đi ngựa, kỵ pháo binh