Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horse opera /'hɔ:s'ɔpərə/  

  • Danh từ
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) phim cao bồi