Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horse latitudes /'hɔ:s'lætitju:dz/  

  • Danh từ số nhiều
    (hàng hải) độ vĩ ngựa (độ vĩ 30 35 o)