Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horridness /'hɒridnis/  

  • Danh từ
    sự khủng khiếp, sự dễ sợ
    sự rất khó chịu, sự quá quắt