Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Phó từ
    [một cách] khủng khiếp, [một cách] đáng sợ
    [một cách] rất khó chịu, [một cách] quá quắt