Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

horribly /'hɒrəbli/  /'hɔ:rəbli/

  • Phó từ
    [một cách] khủng khiếp
    he died horribly and in great pain
    ông ta chết một cách khủng khiếp và đau đớn