Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hoped-for /'houptfɔ:/  

  • Tính từ
    hy vọng, mong đợi
    long hoped-for plan
    một kế hoạch mong đợi từ lâu