Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hop-pocket /'hɔppɔkit/  

  • Danh từ
    bao hublông (đơn vị đo lường hublông bằng 76 kg)