Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hop-pillow /'hɔppilou/  

  • Danh từ
    gối nhồi hublông (để dễ ngủ)