Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hop-picker /'hɔppikə/  

  • Danh từ ((như) hopper)
    người hái hublông
    máy hái hublông