Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hop-o'-my-thumb /'hɔpəmi'θʌm/  

  • Danh từ
    chú lùn