Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hop-garden /'hɔp gɑ:dn/  

  • -yard) /'hɔpjɑ:d/*
    danh từ
    vườn hublông, ruộng hublông