Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • -bind) /'hɔpbaind/* danh từ
    thân leo của cây hublông