Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (động vật)
    chim đầu rìu