Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hooping-cough /'hu:piɳkɔf/  

  • Danh từ
    (y học) ho gà