Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hoop-skirt /'hu:pskə:t/  

  • Danh từ
    váy phồng