Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng hooky)
    play hookey
    trốn học