Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    điếu ống

    * Các từ tương tự:
    hookah