Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hook-worm /'hʊkwɜ:m/  

  • Danh từ
    giun móc
    bệnh giun móc