Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kênh nối sóng truyền (để truyền cùng một chương trình)
    vệ tinh nối các mạng sóng truyền lớn Châu Âu