Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hook and eye /hʊkənd'ai/  

  • móc và vòng cài (để cài áo)