Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hook's joint /'huks'dʤɔint/  

  • Danh từ
    (kỹ thuật) khớp húc