Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số ít)
    sự phản đối nhặng xị om sòm (về một việc không quan trọng)
    there is a terrific hoo-ha [going onabout who should pay
    có chuyện phản đối nhặng xị om sòm về chuyện ai phải trả tiền