Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

honeycomb /'hʌnikəʊm/  

 • Danh từ
  (cũng comb)
  tầng ong
  hình trang trí tổ ong

  * Các từ tương tự:
  honeycombed