Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homosexuality /,hɒməsek∫ʊ'æləti/  

  • Danh từ
    sự đồng tính luyến ái