Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homologous /hɔ'mɔləgəs/  

  • Tính từ
    tương đồng, tương ứng
    (hoá học) đồng đãng

    * Các từ tương tự:
    homologous to