Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homogenize /hə'mɒdʒənaiz/  

  • Động từ
    đồng nhất hóa, thuần nhất hóa
    đánh (sữa) cho kem tản đều ra

    * Các từ tương tự:
    homogenize