Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    giống người
    Danh từ
    thú vật có dạng giống người