Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

homelessness /'həʊmlisnis/  

  • Danh từ
    tình trạng không nhà cửa, tình trạng vô gia cư