Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    cũng hollerith code
    mã Hôlơrit (chuyển thông tin (chữ cái, chữ số) vào phiếu đục lỗ để dùng trong computer)