Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có lỗ, có lỗ thủng, có lỗ trống, có lỗ hổng