Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

hole-and-corner /həʊlənd'kɔ:nə[r]/  

  • Tính từ
    (khẩu ngữ, xấu)
    lậu, lén lút
    a hole-and-corner business
    một vụ kinh doanh lén lút