Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holdup man /'houldʌp'mæn/  

  • Danh từ
    kẻ cướp đường