Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (từ cổ) quá khứ phân từ của hold