Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

holdback /'houldbæk/  

  • Danh từ
    sự cản trở, sự ngăn trở; điều trở ngại
    (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) cái chặn cửa (cho khỏi đóng lại)