Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  khuỷu chân sau (ngựa, bò…)
  rượu vang trắng Đức
  Động từ
  cầm, cầm cố
  Danh từ
  sự cầm cố
  get something out of hock
  chuộc lại vật đã cầm
  in hock
  đang cầm cố
  her jewellery is all in hock
  tất cả nữ trang của chị ta đã đem đi cầm hết
  bị nhốt trong tù, ở tù
  mắc nợ
  I'm in hock to the tune of £5000
  tôi hiện mắc nợ tới 5000 bảng

  * Các từ tương tự:
  hockey, hockey stick, hockshop