Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (âm nhạc) ôboa
    (thực vật học) loài dâu tây gộc