Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có bản lề (cửa...)
    có khớp nối
    tiếp hợp