Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    thân sau của động vật