Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

higher-up /'haiər'ʌp/  

  • Danh từ
    (thông tục) người quyền cao chức trọng, quan to, chóp bu