Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

higher education /,haiə edʒʊ'kei∫n/  

  • giáo dục đại học