Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-sounding /'haisaʊdiη/  

  • Tính từ
    bay bổng (văn chương…)