Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-powered /,hai'paʊəd/  

  • Tính từ
    mạnh, có công suất lớn (máy)
    năng nổ (người)

    * Các từ tương tự:
    High-powered money