Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

high-handedness /,hai'hændidness/  

  • Danh từ
    sự cậy quyền cậy thế